مراقبت هاي نوزاد نارس بعد از ترخيص از بيمارستان

 

19 شهريور 1400 در هتل اسپیناس پالاس به صورت حضوري با تعداد كم و وبينار برگزار گرديد . جناب آقايان دكتر هادي سماعي ، دكتر سيد ابوالفضل افجه اي ، دكتر آرش بردبار ، خانم دكتر نسرين خسروي ، آقاي دكتر فرهاد ابوالحسن چوبدار ، خانم دكتر پريسا محققي و خانم دكتر آيدا راوريان برگزار گرديد .