دهمین سمینار سلامت مادر، جنین ونوزاد بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه تاریخ اول ودوم مهر ۱۴۰۰

 رییس پروفسور محمد حسین سلطان زاده

دبیر علمی دکتر الهام اکبری

 دبیر اجرایی عرفانه کریمجانی

 2021 - Sep 24-23

 

 

دهمین سمینار سلامت مادر، جنین ونوزاد به صورت وبیناردر تاریخ اول ودوم مهر ۱۴۰۰ توسط بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه با شرکت ۵۰۰ نفر وبا استقبال ویژه پزشکان متخصصین اطفال ومتخصصین زنان وزایمان و با سخنرانی اساتید برجسته وفرهیخته دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی وایران و ‌تهران و شیراز برای ارتقای سلامت مادر ، جنین ونوزاد این سه قشر آسیب پذیر برگزار گردید .