پانزدهمین کنگره میکرب شناسی پروفسور البرزی از دانشگاه شیراز در شش روز ۲۲-۲۳ مهرماه و۲۹-۳۰ مهرماه و۸-۹ آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت وبینار در حال برگزاری است پروفسور سلطان زاده در کنفرانس جامع روز ۲۳ مهر سخنرانی مورد کلیات کنترل عفونت در بحران دارند