هفدهمین وبینار همایش عفونی کودکان وسیزدهمین بزرگداشت استاد دکتر سیادتی از تاریخ 22-23-24-29 دی و اول بهمن ۱۴۰۰

 موضوع سخنرانی پروفسور سلطان زاده کنترل عفونت در بیمارستان