بیست ودومین کنگره اعصاب کودکان ایران درتاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۲/۲۳ دررامسر با شرکت استادان فوق تخصص اعصاب کودکان وفوق تخصصی عفونی کودکان در مورد اوتیسم و کوید -۱۹ و واکسیناسیون کشوری ومسایل مرتبط در بیماران نورولوژی کودکان سخنرانی نمودند پروفسور سلطان زاده با تاکید لزوم واکسیناسیون پنوموکوک( پره ونار ) که درقطعنامه به مقام وزارت اعلام گردد.

موضوع سخنرانی من در کنگره رامسر « واکسیناسیون کشوری ومسایل مربوط به نورولوژی کودکان » است