اولین کنگره حضوری بعد از ۳۰ ماه تعطیلی به علت کوید -۱۹ بگذارید ومحل برگزاری ایران مال موضوع سخنرانی کاواساکی وکووید-19 MIS- C

 

اولین همایش حضوری بعد از ۳۰ ماه کووید -۱۹ اطاق فکر نظام پزشکی تهران بزرگ به مدت سه روز از ۲۱-۲۳ اردیبهشت در سالن کنفرانس ایران مال در تهران برگزار گردید روز ۲۳ اردیبهشت یک جلسه متعلق به فوق تخصص های کودکان ونوزادان بود در بار ه کوید-۱۹ توسط استاد دکتر علیرضا فهیم زاد و استاد پروفسور سلطان زاده و استاد دکتر رضا شیاری واستاد دکتر فریبا شیروانی سخنرانی نمودند