بيست و سومين کنگره بين المللی اطفال در آنکارا سپتامبر 2002

پزشکان شرکت کننده درششمين کنگره بين المللی تروپيکال اطفال در آنکارا سپتامبر 2002   

مهمانی شام در منزل رئيس کنگره سپتامبر 2002

ششمين کنگره بين المللی تروپيکال اطفال در آنکارا-ترکيه  سپتامبر 2002