بررسي بيماري گيلن باره در بيمارستان امام حسين وشهدا

پروفسور محمد حسين سلطان زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي بيمارستان امام حسين (ع)- بخش نوزادان

دكتر فريبا شيرواني استاد يار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
دكتر كاميار افسري پزشك عمومي

 

 چكيده

هدف: سنندرم گيلن باره شايعترين علت فلج عصبي - عضلاني حاد محسوب ميشودبا توجه به اختلاف نظر هائي كه در رابطه با ا يپدميولوژي پاتولوژي -تشخيص و درمان بيماري وجود دارد به منظور تعيين وضعيت اپيدميولوژي كودكان اين مطالعه انجام شد

روش تحقيق : اين تحقيق به روش مطالعه داده هاي موجودExisting data بر روي 42 كودك مبتلا صورت گرفت سن وجنس بيماران - سابقه خانوادگي آنها - علائم باليني - معاينه جسمي - سير بيماري - معيار هاي تشخيصي ودرمان ودر نهايت ميزان وعلت مرگ آنها مورد توجه قرار گرفت.

نتايج : ميزان بروز بيماري در پسران 5/1 برابر دختران ميباشد . محدوده سني بيماران بين 9 ماهگي تا 14 سالگي  - ميانگين سني آنها 8 سال بود - در سابقه خانوادگي هيچكدام از بيماران مورد مشابه ديده نشد- 8/42 درصد سابقه عفونت تنفسي يا گوارشي در 10-14 روز قبل از شروع ذكر گرديد- شايعترين علامت باليني ضعف اندام ها بود - در 7/4 درصد همراه بي اختياري ادرار شده بودند - در معاينه شايعترين يافته هيپورفلكسي يا ارفلكسي است - در 38 درصد علائم فلج صورتي مشاهده گرديد درتمام بيمارانLPانجام شد كه در 69 درصد ميزان پروتئين بالاتر از طبيعي همراه با پلئوسيتوز خفيف گزارش گرديد - در 21 نفر از بيمارانEMGصورت پذيرفت كه در 9/61 درصد مختل بود -عليرغم درمان 7/4 درصد مرگ به علت است تنفسي رخ داد.

واژگان كليدي : گيلن باره -فلج عصبي عضلاني حاد اطفال