معرفى بيمار مبتلا به كيست هيداتيك ريه با علايم غير معمول

پروفسور محمد حسين سلطان زاده
 فوق تخصص عفوني اطفال ، استاد ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، بيمارستان امام حسين ،بخش اطفال

دكتر فريبا شيرواني
فوق تخصص عفوني اطفال ، استاديار ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، بيمارستان امام حسين ،بخش اطفال، تلفن همراه09132147228

دكتر محمد كلانتر معتمدي
متخصص  اطفال ، استاديار ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، بيمارستان امام حسين ،بخش اطفال

 دكتر هايده شيخ الاسلامي
متخصص اطفال ، استاديار ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، بيمارستان امام حسين ،بخش اطفال

دكترميترارادفر
 فوق تخصص نوزادان ، استاديار ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، بيمارستان امام حسين ،بخش اطفال

  

  ابتلا به بيماريهاى انگلى هنوز در بسيارى از كشورهاى جهان سوم مشكل عمده اى محسوب  مىگردد و اين امر در بسيارى از موارد گريبانگير كودكان شده باعث تشديد اختلال رشد ياآنمى در  آنان ميگردد0 بيمارى كه معرفى ميشود ، دختر بچه 8 ساله اى ازاهالى افغانستان است كه با علايم تب و تعريق شبانه وكاهش وزن از دو ماه گذشته در تاريخ 19/1/82 در بخش اطفال بيمارستان امام حسين بسترى گرديد و بدليل سابقه تماس با بيمار مسلول ، تشخيص اوليه سل ريوى براي وي مطرح شد.در راديوگرافى اوليه ريه تصوير كدورت هموژن در قاعده لب تحتانى ريه چپ مشاهده گرديده بود كه حدود ديافراگم را محو نموده و احتمال افوزيون مطرح شده بود .بيمارمذكور  در شب بسترى تحت آسپيراسيون مايع پلور قرار گرفت. ولى بعد از انجام CTSCAN  تشخيص كيست هيداتيك ريه براى  وى مطرح   و در تاريخ 26/1/82 تحت عمل جراحى توراكوتومى و لبكتومى لب تحتانى ريه چپ و برداشت كيست هيداتيك قرار گرفت و بدليل پاره شدن كيست جهت بيمار آلبندازول تجويز گرديد .

نتيجه گيري :اقدامات تشخيصى غير اورژانس بخصوص در مواردي كه احتمال ايجاد عوارض براى بيمار وجود دارد بايدبا دقت و توجه بيشتر انجام شود.