كاهش شنوائي در نوزادان       Hearing loss in Neonates    

پروفسور محمد حسين سلطان زاده
 فوق تخصص عفوني اطفال ، استاد ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، بيمارستان امام حسين ،بخش اطفال

علل كاهش شنوائي در نوزادان مختلف ميباشد از آنجمله علل ارثي وعلل عفوني را ميتوان ذكر نمود. دراين بحث علل عفوني كه قابل پيشگيري است بيشتر مورد توجه است .

شيوع كاهش شنوائي در 30 سال اخير تغيير نموده است . بزرگترين عامل پيشگيري كنترل بيماريهاي عفوني است. بعد از واكسيناسيون سرخچه  وهموفيلوس آنفلوآنزه كه درسال هاي اخير در بسياري از كشور ها كمتر شدن عارضه كاهش شنوائي مورد توجه قرار گرفته ودر كشور ايران هم اخيرا واكسيناسيون بر عليه سرخچه وسرخك انجام گرفته اميد است در آينده واكسيناسيون بر عليه هموفيلوس آنفلوآنزه نيز صورت گيرد ودر نتيجه كمتر شدن ابتلاء به مننژيت باكتريال وكمتر شدن عارضه كاهش شنوائي سبب گردد.

از عوامل مهم در عاضه كاهش شنوائي بخش مراقبت هاي هاي ويژه نوزادان را ميتوان نام برد

سيتو مگالوويروس CMV از علل شايع عارضه كاهش شنوائي در نوزادان است.

در25 سال گذشته  كه بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان پيشرفت نموده  درصد عارضه كاهش شنوائي افزايش چشمگيري داشته است. در دهه 1960-1970فاكتور پريناتال  ,LBW در كاهش شنوائي نوزادان 2% ذكر ميگرديد. درحالي كه در دهه بعد تقريبا 13% نوزاداني كه LBW بودندكاهش شنوائي داشته اند و4% مربوط به فاكتور پريناتال بودودر دهه1983-1992اين رقم به 17% ودر دهه بعد به 19% وفاكتور پريناتال  به 8% افزايش يافت .واين افزايش مربوط به ازدياد Surviving  مربوط به پيشرفت NICU مي باشد.

عواملي كه در كاهش شنوائي نوزادان در 28 روز اول تولد موئثر است عبارتند از :

1-                وزن موقع تولد كمتر از 1500 گرم

2-                هيپربيليروبينمي كه احتياج به تعويض خون داشته باشد.

3-                آبكار موقع تولد 0-4 درظرف مدت يك دقيقه بعد از تولدو0-6 در ظرف مدت 5 دقيقه بعد از تولد

4-                تهويه مكانيكي  Mechanical Ventilation  به مدت 5 روز يا بيشتر .

5-                مصرف داروهاي اتوتوكسيك Ototoxic مثل آمينوگليكوزيد چند دوره ويا بهمراه ديورتيك

6-                مننژيت باكتريال

7-                عفونت هاي داخل رحمي مثل  CMV ،Rubella  ,Herpes,Syphilis,Toxoplasmosis

8-                كرانيوفاسيال انومالي Craniofacial Anomalies مثل اختلالات مورفولوژيك Pinna &Ear canal

9-                سنندرم دوان Down syndrome

10-          هيپوكسي     Hypoxia

11-PPHN   Persistent Pulmonary Hypertension & ECMO Extracorporeal Membrane Oxygenation 8 از 10 بيماري كه در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان با PPHN   بستري شده بودند كاهش شنوائي داشته اند. و6 از 8 بيماري كه با ECMO  بستري شده اند كاهش شنوائي نشان داده اند .

12-                مسموميت هاي قبل از تولد  Prenatal  Toxic Syndromeكاهش شنوائي در نوزاداني كه قبل از تولد در معرض الكل  و تري متاديون قرار داشته اند كاهش شنوائي  گزارش شده است .

13-                اوتيت مديا

14-                كاهش شنوائي بعلت صداهاي وحشتناك وآزاردهندهNoise- Induced Hearing loss

15-                ضربه به سر  Head Traumaهيپوتيروئيدي   Hypothyroidism  

   نتايج 

 نوزادان را بايد از نظر شنوائي بررسي هاي لازم انجام داد . بررسي هاي پزشكي دردوران حاملگي انجام شود .نحوه زايمان وتاريخچه پزشكي ومعاينات فيزيكي وآزمايشات لازم بعمل آيد تاريخچه مننژيت وتارخچه بستري در NICU  وتارخچه خانوادگي از نظر مواردي از كاهش شنوائي در فاميل نوزاد ارزيابي گردد .