همايش سالانه  انجمن پزشکان کودکان ايران  و
 بيست و
جهارمين  بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب   1382

پروفسور سلطان زاده در حال سخنرانی در همايش سالانه  انجمن پزشکان کودکان ايران  و
 بيست و
جهارمين  بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب   1382