پانزدهمین كنگره اورژانس ها و بيماريهاي شايع طب كودكان

16 الي 19 مهر 1398

دانشگاه علوم پزشي شهيد بهشتي

محل برگزاری بیمارستان کودکان مفید

The 15th Iranian Congress of Pediatrics Common Diseases and Emergencies

08-11 Oct 2019

Mofid Children's Hospital