پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران

 و یازدهمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی 29 - 30 آبان لغایت 1 آذر 1398

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سالن امفی تئاتر

15th Annual Congress Of Iranian Peiatric Infectious Diseases Society &

The Elevent Memorial Of Professor Ahmad Siadati

20-22 November 2019-University & Social Welfare And Rehabilitation Sciences

 

blank