نهمین کنگره بین المللی بیماری های ریوری , مراقبت های ویژه و سل

20-23 مهر 1398

محل برگزاری بیمارستان فرهیختگان

 

The 9th International Congress On Pulmonary Diseases , Intensive Care And Tuberculosis

12-15 Oct 2019

Farhikhtegan Hospital