سنندرم مرگ ناگهانی نوزادان وشیرخواران

Sudden Infant  Death Syndrome (SIDS )

 

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص کودکان ونوزادان

طی دوره بالینی عفونی از میو کلینیک آمریکا

www.professorSoltanzadeh.com

این سنندرم به حالتی گفته می شود که مرگ ناگهانی وغیر منتظره مثل انومالی های مادرزادی یا عفونت  وبدون دلیل ومدرک کافی باشدودر کالبد شکافی هم نمی توان علتی برای آن بیان کرد.

سنندرم مرگ ناگهانی نوزادان وشیرخواران سومین عامل مرگ ومیر در آمریکا است در حدود 8 درصد کل مرگ ومیر هاست . مهم ترین علت مرگ ومیر بعد از دوره نوزادی است تقریبا 40 تا 50 درصدهمه مرگ ومیر ها بین 1ماه تا 1 سال  اتفاق می افتد . حدود 3/1 تا 4/1 در هزار تولد زنده تقریبا 7000 مرگ در آمریکا در شیرخواران اتفاق می افتاد در سال 1994 به بعد SIDS به تغییر در خواباندن نوزادان که نوزادان را روی سینه وشکم نخوابانند به تدریج کاهش چشم گیری حاصل شده است

مشخصات اپیدمیولوژیک SIDS`  عبارتند از :

1-  تقریبا 90  درصد موارد در شیرخواران بین 1تا 6 ماه اتفاق می افتد

2-  معمولا تمام موارد در هنگام خواب اتفاق می افتد

3-  گرچه قبل از مرگ کودک فعالیت هائی داشته ام گریه واضحی که آگاه  کننده باشد در کار نبوده است

4-  کودکان تقریبا همیشه در سلامت بوده اند گرچه در نیمی از موارد در هفته قبل از مرگ سابقه ای از عفونت تنفسی ذکر می شود

5-  از نازوفارنکس ومدفوع قربانیان SIDS بیش از افراد تحت کنترل می توان ویروس بدست آورد ولی مدرک قاطعی برای سپتی سمی ویروسی یا میکربی نخواهیم داشت

6-  این سنندرم بیشتر در ماه های زمستان ودر گروه اجتماعی پائین شایع تر است

7-  در پسران و شیرخواران نارس تظاهر بیشتری دارد

 

کاهش ریسک فاکتور ها :

خواباندن شیرخوار برروی شکم  ، بیش از حد پوشاندن شیرخوار ، سیگار کشیدن پدر ومادر ، گرمای بیش از حد اطاق کودک و عدم استفاده شیرخوار از شیر مادر

سیگار کشیدن مادر در حین بارداری اثر به سزائی بر روی جنین قبل از تولد وبر روی نوزاد بعد از تولد دارد بر همین مبنا بر چسبی بر روی جعبه های سیگار زده شده که :  کشیدن سیگار جنین شما را بیشتر در معرض خطر SIDS قرار میدهد