سپسيسSepsis)  )        

 

 تعريف

 وجود علائم باليني همراه با كشت خون مثبت در ماه اول زندگي

 

 انواع

 • زودرس: 3 روز اول تولد،  شروع ناگهاني با سيروخيم،  شيوع  بيشتر علائم  تنفسي، باكتريـهاي

شايع شامل, E. coliكلبسيلا وساير باسيلهاي گرم منفي روده اي.دركشورما استرپتوكوك گروه ب(G.B.S)وليسترياكه معمولاً ازجفت ياكانال زايمان انتقال مي يابدبندرت ديده ميشود.

 • ديررس: بعد از روز سوم، از طريق كانال زايمان، تماس افراد و محيط بوده و باكتريهاي شايع بيشترشامل:استافيلوكوك كوآگولازمثبت، E. coli،كلبسيلا  است وبروز مننژيت شايعتراست.
 • خيلي ديررس (بيمارستاني): نوزادان پرخطر (خصوصا نارس)، بستري بودن طولاني بخصوص در بخش مراقبتهای ویژه((NICU و انجام اقدامات تهاجمي تشخيصي– درماني جزء عوامل مساعد كننده بوده و باكتريهاي  شايع شامل استافيلوكوك آگولاز  مثبت و منفي ، كلبسيلا ، پسودوموناس وكانديدا است.

 

 عوامل خطر

 • مادر:تب وعفونت(مانند عفونت ادراري وكوريوآمنيونايتيس) مادر در زمان بارداري و خصوصاً  نزديك زايمان ، حاملگي چند قلوئي ، پارگي كيسه آب بيشتر از 18 ساعت و.......
 • نوزاد :نارس وكم وزن، پسر،آپگارپائين ونيازبه احياء،اقدامات تهاجمي تشخيصي ودرماني، عدم رعايت اصول بهداشتي(علي الخصوص شستن دستها)دراتاق زايمان ونوزادان،عدم  استفاده از تجهيزات يك بارمصرف ،‌ازدحام بخش و كمبود پرستار

 

علائم باليني

 شك باليني ( با توجه به غيراختصاصي بودن علائم ) مهمترين معيار تشخيصي است.

·   سرحال و فعال نبودن                           

·   خوب شير نخوردن                                               

·   بيحالي يا بيقراري                                   

·   تب ياهيپوترمي                                      

·   اسهال واستفراغ                                      

·   ديسترس تنفسي

·   آپنه

·   زردي

·   تشنج

·   خونريزي از نقاط مختلف

·   پر و يا برجسته بودن ملاج

 

ارزيابي پاراكلينيكي

·   شمارش کامل گلبولی((CBC ,Diff,Platelet

·   CRP                                                          

·   كشت خون                                                              

·   راديوگرافي قفسه سينه

·   كامل وكشت ادرار (درنوع ديررس وخيلي ديررس)

·   اسميروكشت از كانون عفونت

·   LP (درروزاول درصورت شك به مننژيت ودرغير اين صورت بعداز72ساعت عمر ويا درصورت مثبت شدن كشت خون انجام شود)                       

 درمان

 •  شروع درمان قبل از آماده شدن نتايج كشت
   •  زودرس : Gentamicin  +  Ampicillin
   • ديررس:Ampicillin يا Cloxacillin يا  Nafcillin

 + Gentamicin or Amikacin                    

   • خيلي ديررس : Ceftazidime يا   Vancomycin + Amikacin

 

 • تصميم گيري درموردتغيير آنتي بيوتيك ها بعداً براساس علائم باليني، سيربيماري ويافته هاي پاراكلينيكي وازجمله نتايج كشت ها انجام مي شود.

 

 • دوره درمان
   • در صورت منفي بودن كشت خون ، 7-5 روز بعد از بين رفتن علائم باليني
   • در صورت مثبت بودن كشت خون ( بدون مننژيت ): 14-10 روز
   • پنوموني : 14 روز
   • عفونت ادراري : 10 روز
   • مننژيت : حداقل 21 روز  يا دو هفته بعد از استريل شدن CSF

 

 

 

 

 

 

راهنماي داروها :            Dose : mg/kg

 

>2000gr

1200-2000gr

<1200gr

B.WT

>7d

0-7d

>7d

0-7d

0-4w

AGE

25/q6h

25/q8h

25/q8h

25/Q12h

25/Q12h

Ampicilin

IV/IM

10/Q8h

10/Q12h

7.5/Q8h

7.5/Q12h

7.5/Q12h

Amikacin

IV/IM

50/Q8h

50/Q8h

50/Q8h

50/Q12h

50/Q12h

Caftazidime

IV/IM

2.5/Q8h

2.5/Q12h

2.5/Q8h

2.5/Q12-18h

2.5/Q18-24h

Gentamaycin

IV/IM

37.5/Q6h

25/Q8h

25/Q8h

25/Q12h

25/Q12h

Nafcillin

I.V

10/Q8h

10/Q8h

10/Q12h

10/Q12-18h

15/Q24h

Vancomycin

I.V

37.5/Q6h

25/Q8h

25/Q8h

25/Q12h

25/Q12h

Cloxacilin

IV/IM

 

 

منابع

 

1-     Remington Klein. Infectious Diseases of the fetus & newborn Infant,4th Ed 1995

2-     Gordon B, Avery A. Neonatology,5th Ed 1999

3-     Avroy A, Fanaroff. Neonatal –Perinatal Medicine.7th Ed 2002

4-     Nelson ,Textbook of Pediatrics,17th Ed 2004