زردی با بیلی روبین غیر مستقیم
Neo. Un Conjugated Hyperblirubemia

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی متخصص کودکان ونوزادان

www.ProfessorSoltanzadeh.com

تعریف

o      تغییر رنگ پوست به علت افزایش بیلیروبین سرم اعم از مستقیم یا غیر مستقیم

o      ثشخیص : مشاهده زردی ، معمول ترین روش می باشد

o      نوزاد باید قبل از ترخیص از بیمارستان از نظر زردی بررسی گردد

o      شایع ترین روش تشخیص زردی معاینه بالینی است

o      فشار انگشت بر روی پوست وبرداشتن انگشت مشاهده بهتر رنگ پوست

o      محل معاینه نور کافی باشد

زردی فیزیولوژیک

o      تقریبا همه نوزادان در هفته اول تولد بیلیروبین بیش از 1 میلی گرم در دسی لیتر دارند

o      وحدود 3/2 شان دچار زردی بالینی می شونداین نوع را زردی فیزیولوژیک می نامند

o      میزان حد اکثر بیلیروبین  10-14 در بین ساعات 72-120

o      وکاهش آن در روز های 7-10 زندگی فیزیولوژیک نامند

o      واژه زردی فیزیولوژیک  در نوزادان نارس کاربرد ندارد

o      چون ممکن است مقادیر کم هم خطرناک باشد

درصورت وجود موارد زیر زردی نیاز به بررسی دارد

o      مقدار بیلیروبین بند ناف مساوی یا بیشتر از 4 میلی گرم

o      شروع زردی در 24 ساعت اول زندگی

o      افزایش بیلیروبین 5/0 میلی گرم یا بیشتر برای مدت 4-8 ساعت

o      افزایش روزانه  بیلیروبین به میزان 5 میلی گرم یا بیشتر

o      بیلیروبین 13-15 یا بیشتر در نوزادان ترم

o      بیلیروبین 10 یا بیشتر در نوزادان نارس

o      باقی ماندن زردی بیش از 10 روز در نوزادان ترم

o      باقی ماندن زردی بیش از 21 روز در نوزادان پره ترم

بررسی میزان خطر ابتلاء به زردی شدید  درنوزادان
عوامل خطرزا ( ماژور)

o      زردی نوزادان در 24 ساعت اول زندگی

o      ناسازگاری گروه های خونی

o      تست کومبس مثبت

o      G6PD

o      سن حاملگی کمتر از 37 هفته

o      نیاز به فتوتراپی در سایر فرزندان

o      سفال هماتوم ویا خون مردگی های وسیع

o      تغذیه انحصاری با شیر مادر

o      کاهش وزن نوزاد زیاد باشد

o      نژاد آسیای شرقی

عوامل خطر فرعی ( مینور )

o      سن حاملگی 37-38 هفته

o      مشاهده زردی قبل از ترخیص

o      وجود زردی به سایر فرزندان

o      نوزادان سنگین وزن مادران دیابتی

o      جنس مذکر

عواملی که سبب کاهش شانس زردی می شوند

o      سن حاملگی مساوی یا بیشتر از 41 هفته

o      تغذیه انحصاری با شیر خشک

o      نژاد سیاه

o      ترخیص نوزاد پس از 72 ساعت

o      اگر هیچکدام از ریسک فاکتور های اصلی وفرعی نباشد شانس ابتلا به زردی شدید کم است

o      وجود چند ریسک فاکتور شانس ابتلا به زردی شدید است

مراجعه مجدد نوزاد پس از ترخیص

o      توصیه برای مراجعه مجدد به زمان ترخیص بستگی دارد

o      ترخیص قبل از 24 ساعت    3 روزگی

o      24-48 ساعت                 4 روزگی

o      48 72 ساعت                 5 روزگی

آزمایش های لازم درنوزادان مبتلا به زردی

o      زردی که درروز اول تولد مشاهده شود: بیلیروبین کل سرم

o      زردی که برای سن بیمار بالا به نظر برسد: بیلیروبین کل سرم

o      بیلیروبین به حد فتوتراپی یا افزایش سریع داشته باشد:

o      تعیین گروه خون وRH مادر ونوزاد

o      CBC ,Retic , Bilirubin , G6PD

o      کومبس مستقیم

زردی طول کشیده

o      تداوم زردی بعد از 2 هفته در نوزادان ترم

o      تداوم زردی بعد از 3 هفته در نوزادان نارس

o      ارز یابی های لازم:

o      گروه خون وRH مادر ونوزاد

o      بیلیروبین مستقیم وغیر مستقیم

o      انجام CBC ,Retic

o      آنزیم G6PD

o      تست های تیروئید( T4 ,TSH )

o      U/A,U/C کامل وکشت ادرار

o      مواد احیا کننده ادرار

زردی با بیلیروبین مستقیم

o      بیلیروبین کنژوگه مقادیر بیشتر از 1 میلی گرم غیر طبیعی است

o      در این موارد بایستی :

o      عفونت خون  Sepsis

o      عفونت ادراری

o      کلستاز را مد نظر قرار گیرد

فتوتراپی و تعویض خون

o      0- 24   ساعت :     ویزیت متخصص

o      25-48  ساعت :    12وبالاترفتوتراپی

o        --------------:   (18)  20 وبالاتر  تعویض خون

o      49-72 ساعت:     15 وبالاتر  فتوتراپی

o      --------------- :   (20) 25 وبالاتر تعویض خون

o      بعد از روز سوم 16:    وبالاتر  فتوتراپی

o      ----------------:   (20) 25 وبالاتر   تعویض خون

o      اعداد داخل پرانتز در نوزادان پر خطر Hbپائین و Retic بالا، عفونت ، هیپوگلیسمی وهیپوترمی

فتوتراپی وتعویض خون درنوزادان نارس

o      وزن کمتر از 1000 گرم : 5-7  (4-5) فتوتراپی

o      --------------------: 100/ وزن تولد تعویض خون

o      وزن 1001-1500 : 7-10(6-8)  فتوتراپی

o      ------------------:  13-16(10-14)    تعویض خون

o      وزن 1501-2000 : 10-12 (8-10) فتوتراپی

o      ----------------: 18-16 (14-16) تعویض خون

o      وزن 2001-2500: 12-15(10-12) فتوتراپی

o      ---------------: 18-20(16-18) تعویض خون

o      اعداد داخل پرانتز نوزادان بیمار می باشد

 

 

نوزاد با زردی که برای درمان طب سنتی تیغ های فراوان زده اند و دچار عفونت شدید و sepsis شده است.