پیشگیری آندوکاردیت عفونی

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص کودکان ونوزادان

طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا

 www.ProfessorSoltanzadeh.com

آندوکاردیت عفونی یکی از مهم ترین عوارض بیماری های مادرزادی قلب وبیماری اکتسابی قلب است که در اثر عفونت میکروبی سطح  آندوکاردیال (آندوتلیال ) به وقوع می پیوندد .

آندوکاردیت عفونی شامل : آندوکاردیت حاد ، آندوکاردیت تحت حاد باکتریال ، عفونت های غیر باکتریال ، علل ویروسی ، علل قارچی و سایر عوامل میکروبیولوژیک می باشد

تشخیص زودرس ودرمان مناسب در پیش آگهی نقش به سزائی دارد .قبل از کشف آنتی بیوتیک ها 100 درصد کشنده بود ودر حال حاضر با آنتی بیوتیک های جدید به کمتر از 20-25 درصد کاهش یافته است .

 

بهداشت دهان ودندان ، رعایت نکات بهداشتی از نظر مصرف لبنیات پاستوریزه  ، ضد عفونی سبزی های خوراکی ، برای تمام عفونت های ناشی از باکتری درمان مناسب انجام گیرد ، برای تمام اعمال جراحی که ممکن است باعث باکتریمی گذرا شوند باید آنتی بیوتیک مناسب تجویز شود .

دوز داروئی برای اکثر بیماری های ساختمانی قلب واقدامات دندانی:

·         آموکسی سیلین  50 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن و2 گرم در بالغین یک ساعت قبل از عمل جراحی

·         آمپی سیلین وریدی یا عضلانی 50 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن و در بالغین 2 گرم

·         سفتریاکسون یا سفازولین 50 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن ودر بالغین 1 گرم عضلانی یا وریدی

در موارد آلرژی به آمپی سیلین و آموکسی سیلین :

·         سفالکسین 50 میلی گرم به ازاء هرکیلوگرم وزن ودربالغین 2 گرم

·         کلیندامایسین 20 میلی گرم به ازاء هرکیلوگرم وزن ودر بالغین 600 میلی گرم

·         کلاریترومایسین یا آزیترومایسین 15 میلی گرم به ازاء هرکیلوگرم وزن ودر بالغین 500 میلی گرم

بیمارانی که آلرژی به پنی سیلین و آمپی سیلین :

·         سفتریاکسون یا سفازولین  50 میلی گرم به ازاء هرکیلوگرم وزن ودر بالغین 1 گرم

·         کلیندامایسین 20 میلی گرم به ازاء هرکیلوگرم وزن ودر بالغین 600 میلی گرم عضلانی یا وریدی

بیماران با ریسک بالا High Risk

·         هرنوع دریچه مصنوعی ،  سابقه آندوکاردیت عفونی ، بیماری های سیانوتیک قلبی ،  ناهنجاری های متعدد ،  بطن واحد  ، جابجائی عروق بزرگ ، تترالوژی فالوپ  ، شنت های تعبیه شده با جراحی

بیماران با ریسک متوسط Moderate Risk

·         ناهنجاری های قلبی به جز آن هائی که ریسک بالا دارند

·         ضایعات اکتسابی دریچه ای مثل روماتیسم قلبی

·         کاردیوپاتی های هیپرتروفیک

·         پرولاپسوس میترال

·         نارسائی دریچه یا ضخیم بودن لت ها

بیماران با ریسک جزئی

·         ASD2 منفرد VSD,ASD,PDA    ترمیم شده

·         جراحی قلبی برای بای پس عروق کرونر

·         پرولاپسوس میترال بدون نارسائی

·         سوفل های بی آزار

·         سابقه بیماری کاواساکی بدون درگیری دریچه ای

·         سابقه تب روماتیسمی بدون درگیری دریچه ای

·         پیس میکر قلبی

اعمال جراحی روی دستگاه گوارش یا تناسلی ادراری

برای بیمارانی که ریسک بالا دارند:

آمپی سیلین وریدی یا عضلانی برای کودکان 50 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن ودربالغین 2 گرم همراه جنتامایسین وریدی یا عضلانی 5/1 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن حد اکثر 120 میلی گرم نیم ساعت قبل از عمل به علاوه آمپی سیلین وریدی یا عضلانی یا آموکسی سیلین خوراکی 25 میلی به ازاء هر کیلوگرم وزن ودر افراد بالغ 1 گرم 6 ساعت بعد .

برای بیماران با ریسک بالا که به آمپی سیلین یا آموکسی سیلین حساسیت دارند :

وانکوماسین وریدی  به صورت انفوزیون در کودکان 20 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن ودر بالغین 1 گرم 2 ساعت انفوزیون شود وطوری تنظیم گرددکه نیم ساعت قبل از عمل پایان یافته به اضافه جنتامایسین 5/1 میلی گرم به ازاء هرکیلوگرم وزن حد اکثر 120 میلی گرم نیم ساعت قبل از عمل  تجویز گردد .

برای بیمارانی که ریسک متوسط دارند:

آموکسی سیلین خوراکی، کودکان 50 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن 1 ساعت قبل از عمل و افراد بالغ 2 گرم 1 ساعت قبل از عمل  یا آمپی سیلین وریدی یا عضلانی 50 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن برای کودکان ودر افراد بالغ 2 گرم نیم ساعت قبل از عمل .

برای بیمارانی که ریسک متوسط دارند وبه آموکسی سیلین و آمپی سیلین آلرژی دارند  وانکومایسین وریدی به صورت انفوزیون ، کودکان 20 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن ، بالغین 1 گرم به صورت انفوزیون و 2 ساعت به طول انجامد وطوری تنظیم گردد که نیم ساعت قبل از عمل پایان یافته باشد