پزشکان شرکت کننده در
سی امین کنگره انجمن های اطفال در کشورهای خاورمیانه و مدیترانه 13-16 شهریور 1385