عفونت و افزايش خطر ديابت در کودکان

 

عفونت هاي تنفسي ويروسي در طي 6 ماهه ي اول زندگي با افزايش خطرابتلا به ديابت نوع 1 ارتباط دارد.پرفسور Ziegler مدير موسسه ي تحقيقات ديابت و همکارانش به بررسي داده هاي تقريبا 300هزار کودک در بايرن در فاصله ي سالهاي2005 تا 2007پرداختند. اين اطلاعات شامل حدود85 درصد از تمام نوزادان متولد شده در بايرن در اين محدوده ي زماني بود.تيم دکتر زیگلر بطور سيستماتيک به ارزيابي داده هاي مربوط به عفونت ها با توجه به ابتلا کودکان پس از عفونت به ديابت نوع 1 پرداختند.عفونت ها براساس :محل بروز عفونت (پوستي،چشم،دستگاه گوارش و يا عفونت هاي تنفسي)،علل (باکتريايي،ويروسي يا قارچي)و سن(کوارتر سالانه از زمان تولد)بررسي شدند.اين يافته ها نشان داد که اختلالات دستگاه تنفسي بر اثر عفونت ويروسي در طي 6 ماهه ي اول زندگي سبب افزايش چشمگير خطر ابتلا کودکان به ديابت نوع 1 مي شود. عفونت هايي که پس ازآن رخ مي دهد يا به ساير ارگانها مربوط مي باشدبا چنين افزايش خطري همراه نبود. براي محققان اين يافته ها بيشتر از يک قطعه از يک پازل در درک ديابت نوع 1 است که البته تعامل اين عامل خطر با عوامل ژنتيکي و محيطي تا حد زيادي ناشناخته مانده است. پيش از اين،تنها نشانه هاي نسبتا نامتناقصي از مطالعات بروي کودکاني با خطر ژنتيکي بالاتر براي ديابت نوع 1 که تحت تاثير عفونت قرار گرفته بودند،وجود داشت.اين براي اولين بار است که اين موضوع در يک مجموعه دادهي مبتني بر جمعيت شامل تقريبا 300 هزار کودک تاييد گرديد.محققان مي گويند:ما نشانه هاي محکمي دال بر اهميت شش ماهه ي اول زندگي به عنوان حساس ترين دوره ي زندگي کودکان يافتيم،اين موضوع با ساير نتايج منتشر شده ي مبتني بر اطلاعات کودکاني با سابقه ي خطر فاميلي هم خواني دارد و نشان مي دهد که 6 ماهه ي اول زندگي در تکامل و توسعه ي سيستم ايمني و بيماريهاي اتوايميون مانند ديابت نوع 1 بسيار مهم است.در آينده دانشمندان به بررسي رابطه ي علي ومعلولي اين ارتباط خواهند پرداخت و چنانچه يک رابطه ي علمي و معلولي را بين عفونت ويروسي دستگاه تنفسي و ديابت نوع 1 بيابند،در گام هاي بعدي به شناسايي دقيق پاتوژنهاي دخيل و چگونگي اثر گذاري آنها بر ايجاد ديابت نوع 1 خواهند پرداخت . اين تحقيقات مي تواند پايه اي براي توليد يک واکسن مناسب براي بيماري ديابت نوع 1 باشد.