همايش سالانه  انجمن پزشکان کودکان ايران  و
 بيست و
ششمين  بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب   138
4

پروفسور سلطان زاده در حال سخنرانی در همايش سالانه  انجمن پزشکان کودکان ايران  و
 بيست و
ششمين  بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب   1384