همايش سالانه  انجمن پزشکان کودکان ايران  و
 بيست و
هفتمين  بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب   1385

پروفسور سلطان زاده در حال سخنرانی در همايش سالانه  انجمن پزشکان کودکان ايران  و
 بيست وهفت
مين  بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب   1385