همايش سالانه  انجمن پزشکان کودکان ايران  و
 بيست و
هشتمين  بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب   1386

پروفسور سلطان زاده در حال سخنرانی در همايش سالانه  انجمن پزشکان کودکان ايران  و
 بيست وهشت
مين  بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب   1386