ایزولاسیون
 

پروفسور محمد حسین سلطان زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

عفونت های بیمارستانی یک تهدید عمده سلامت جامعه است

شیوع بین 15-18 % در بیماران بستری است

عفونت بیمارستانی نه تنها برای بیماران بستری بلکه اجتماع مشکل ساز است

همین بیماران بعد از ترخیص عامل پخش وانتقال عفونت بیمارستانی هستند

میزان مرگ ومیر عفونت بیمارستانی از 5/14-71% متغیر بوده

 امید است همه باهم سعی کنیم و بتوانیم بر این مشکل جهانی ودشمن بزرگ غلبه کنیم

 

پروسه بیماریهای عفونی ( زنجیره عفونت ) :

منبع ( مخزن )  Source:

افراد مبتلا به بیماری حاد

افراد در مرحله کمون

افراد با اورگانیسم عفونی بدون علائم

       افرادی که به طور مزمن یک اورگانیسم عفونی را در خود دارند

 

میزبان مستعد  HOST :

شخصی که فاقد مقاومت موثر در برابر اورگانیسم عفونی خاص باشد

عوامل موثر براستعداد عفونت پذیری شامل:

سن

بیماری های زمینه ای

درمان با آنتی بیوتیک ،استیروئید و عوامل ایمنی زا

تشعشع

       ایمنی طبیعی  ( بیماری قبلی) مصنوعی (واکسیناسیون)

انتقال   TRANSMISSION:

مکانیسم انتقال عفونت از منبع به میزبان مستعد

سه مسیر عمده:

تماس Contact Transmission

تراوش  Droplet Transmission

       انتقال از راه هوا Airborne Transmission

 

      انتقال از راه هوا :

      انتقال اورگانیسم عفونی  از منبع به میز بان

       واقعا وابسته به هوا میباشد

        اورگانیسم در قطرات کوچک کمتر از 5 میکرون Dissemination of airborne droplet nuclei<5 um

       یا در ذرات غبار قرار دارند Dust particle

       درپیشگیری تهویه خاص اهمیت دارد

Droplet transmission

       انتقال تراوشی :

       نوعی از انتقال تماسی است

       نباید باانتقال از راه هوا اشتباه گرفته شود

       ذرات وقطرات کوچک میتواننددر طی :

       صحبت کردن

       عطسه کردن

       سرفه کردن   ایجاد شوند

      این ذرات به دلیل اندازه بزرگ بیش از 5میکرون

      درفواصل کوتاه ( 3فوت یا کمتر) انتقال مییابند