آنتروکولیت نکروزان و بررسی 48 مورد

  Necrotizing Enterocolitis  ( NEC )

 

پروفسور محمد حسين سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دکتر ابوالقاسم افخمی اردکانی   متخصص کودکان
 

آنتروکولیت نکروزان یک بیماری التهابی وحاد وخطرناک در دوره نوزادی است یک بیماری اورژانس ماه اول تولد است ، یک اختلال اکتسابی دوره نوزادی است ونهایتا ضایعات جدی وشدید روده ای  را ایجاد میکند . ترکیبی از مشکلات عروقی ، مخاطی ومتابولیک میباشد

  مواد وروش : مدت دو سال نوزادانی که در بخش مراقبت های ویژه در دو مرکز آموزشی امام حسین وکودکان مفید بستری شده بودندبطور گذشته نگر مورد بررسی قرار گرفتند تعداد موارد 48 مورد بود اطلاعات از وزن تولد وسن حاملگی  علائم کلینیکی ، رادیو لوژیکی ، ریسک فاکتور ها ، وضعیت شروع تغذیه و مورتالیتی تنظیم شده بود انجام گرفت .

 تشخیص بر اساس علائم کلینیکی و رادیولوژیک صورت گرفت وبیماران در سه مرحله قرار گرفتند

مرحله یک : بیحالی ، برادیکاردی واختلالات درجه حرارت ، علائم گوارشی اتساع شکم واستفراغ ، خون در مدفوع و خوب شیر نخوردن رادیوگرافی وجود ایلئوس خفیف

مرحله دو : خونریزی گوارشی واتساع شدید شکم بعلاوه نشانه های مرحله یک  در رادیوگرافی وجود پنوماتوز روده ای ، گاز در ورید پورت یا وجود مایع در پریتوان

مرحله سه : علائم ونشانه های مرحله دو باضافه شواهدی از شوک وخونریزی شدید گوارشی توام با وخامت حال بیمار ودر رادیوگرافی وجود هوای آزاد در شکم علاوه بر نشانه های رادیولوژیک مرحله دو

یافته ها : جمع کل بستری در دو بخش مراقبت های ویژه 1832 که 48 مورد آن  آنتروکولیت نکروزان بود. شیوع بیماری 5/3 %  که 6/16 % در مرحله یک و25 % مرحله 2 و84% درمرحله 3 و1/54% مذکر و9/45% مونث نارسی 5/87 % و سن کمتر از 32 هفته 5/62 % شایعترین عوامل خطرزا: جهت ابتلاء به بیماری نارسی و وزن کم موقع تولد ، آبکار پائین موقع تولد 3/31% هیپوکسی 9/22% چند قلوئی 5/12% پارگی کیسه آب طولانی 4/10%  درضمن 9/22% از بیماران فوت شده اند

علائم کلینیکی : دیستانسیون شکم 100% دیسترس تنفسی 5/60% خون در مدفوع 5/37 % و استفراغ 3/33%

یافته های رادیولوژیک : اتساع لوپ های روده 7/91% ضخیم شدن جدار روده 2/79% پنوماتوز رودهای 4/33% گاز در ورید پورت 4/8% پنوموپریتوان 4/8%

7/91% تغذیه زود هنگام داشتند

بحث : شیوع بیماری 5/3 % که درمقایسه با 2-5 درصد نوزادان بستری شده در بخش های مراقبت های ویژه تطبیق دارد نارسی وسن حاملگی وتغذیه زود هنگام وریسک فاکتور ها وعلائم کلینیکی ورادیولوژیک غالبا با منابع تطبیق مینماید

نتیجه گیری : توجه به علائم کلینیکی ورادیولوژیک وریسک فاکتور ها در تشخیص ودر مان به موقع کمک مینماید وتصمیم گیری به موقع برای عمل جراحی در کاهش مرگ ومیر موثر است.