نگرشي تازه به ويروس آنفولانزا و بيمارهاي وابسته به آن

 

حدود 100 سال از اولين مورد آنفولانزا که در تاريخ Mar،1918،11 گزارش شده است و در همان سال بزرگترين و مادر پاندمي هاي آنفولانزا که به وقوع پيوسته مي گذرد.بيش از پاندمي بزرگ در دنيا نام برده شده است:

1-Spanish Influenzaدر سالهاي 1918-1919 با حدود 500 ميليون بيمار و حدود 50 تا 100 ميليون مرگ (کمتر از مرگ و مير جنگ جهاني اول با 17 ميليون مرگ و 20 ميليون بيمار)

2-Asian Influenzaدر 1957

3-Hong Kong Influenza در 1968

با کمک گرفتن واکسن آنفولانزا در سال 2005 پاندمي آنفولانزا کنترل گرديد ولي در سال 2009 با پيدا شدن پاندمي آنفلولانزاي پرندگان (Swin Flu)بيماري فورم تازه اي به خود گرفت به علاوه طبق گزارش CDCدر سال هاي اخير آنفولانزاي تيپ Aکاهش يافته ولي بر عکس تيپ Bآنفولانزا افزايش يافته است و نيز گاه سرو تيپ ايجاد کننده بيماري ممکن است در واکسن به کاربرده شده در آن سال به علت تغييرات ژنتيکي بيماري وجود نداشته باشد.در سال هاي 2014-2015 شيوع آنفولانزا در ايران بيشتر فعال تر از سال هاي پيش ديده شد (تيپBآنفولانزا).مطالعات دانشگاه بوستون آمريکا نشان داده که آنفولانزاي تيپ Aدر بچه ها شايع تر و شديد تر مي باشد چون سيستم ايمني هنوز تکامل نيافته و در بچه هاي زير 2 سال بيماري شديدتر مي باشد.

مشکلات ويروسي آنفولانزا:ايجاد سرتيپ هاي مختلف –تغييرات ساختاري-پاتوژنيسيتي ويروس-ترکيب سگمانهاي ژنتيکي-موتاسيون و بالاخره مقاومت دارويي که هر کدام قابل بحث مي باشد بايد نام برده شوند.آنفلولانزاي فصلي-آنفولانزاي پرندگان-آنفولانزاي خوک و آنفولانزاي شتر از جمله آنفلولانزاهايي هستند که ويروس آنفولانزا به عنوان ميزبان انتخاب نموده و ممکن است بيماري آنفولانزاي آنها به انسان نيز سرايت نمايد.ولي به جز آنها سرو تيپ هايي از ويروس آنفولانزا وجود دارد که ميزبان خود را تخصصي انتخاب مي نمايد از آن جمله:آنفولانزاي سگ-آنفولانزاي اسب-آنفولانزاي گربه که در اين حيوانات ممکن است بيماري از يک حيوان به حيوان ديگر منتقل شود چه ويروس آنفولانزاي اسب (H3N8) ممکن است به خوک منتقل شود.سوال اينکه ممکن است ويروس در اين حيوانات جهش کرده و بتواند بيماري يه انسان منتقل نمايد؟و خوشبختانه تا اين تاريخ چنين گزارشي داده نشده است.در مورد مشکل واکسن آنفولانزا؛CDCدر Jan/5/2015 گزارش نموده که تاثير واکسن نقصان يافته و در يک مطالعه اثر آن را فقط 23 در صد و يا در مطالعه ديگر بين 60 تا 65 در صد گزارش نموده است.با توجه به شيوع آنفولانزاي پرندگان در ايران توجه به نکات زير مي تواند مفيد باشد.بيش از يک دو جين سرو تيپ هاي ويروس آنفولانزا مي تواند آنفولانزاي پرندگان ايجاد نمايد ولي دوتاي آنها شايع تر و شاملH7N9،H5N1که ممکن است بيماري را به انسان منتقل نمايند.علايم آنفولانزاي پرندگان در انسان شامل:تب-سرفه-گلودرد-کونژنکويت-درد عضلات و بالاخره پنوموني و علايم نارساي تنفسي مي باشد. واکسن آنفولانزاي فصلي رلي در پيشگيري از آنفولانزاي پرندگان ندارد.ممکن است دو واکسن آنفولانزاي فصلي و پرندگان با هم و همزمان تزريق شود.با توجه به پختن گوشت (در حرارت 74 درجه سانتيگراد)و اگر تخم مرغ طوري پخته شود که سفيده و زرده آن کاملا سفت شود نگراني انتقال بيماري به انسان وجود ندارد.ضمنا هرگاه گوشت مدت 24 ساعت قبل از مصرف در فريزر نگهداري شود مشکلي از لحاظ سرايت نخواهد داشت.خلاصه آنکه پس از 100سال هنوز موضوعات سوال برانگيز زيادي در مورد آنفولانزا وجود داشته که براي جواب به آنها لزوم مطالعه بيشتر را مي طلبد.