تاثير ويتامين Bدر بهبود مهارت هاي گفتاري کودکان اوتيسم

مطالعه جديد نشان مي دهد بين ميزان فولينيک اسيد،نوعي ويتامين B،با بهبود مهارت هاي زباني و ارتباطي در کودکان مبتلا به اوتيسم ارتباط وجود دارد. اختلال اوتيسم داراي علائم رفتاري بسياري از جمله اضطراب،تعاملات نامناسب اجتماعي،تماس چشمي ضعيف و رفتار اجباري است.محققان در يافته اند با تجويز دوز معين فولينيک اسيد براي کودکان مبتلا به اوتيسم،شاهد بهبود ارتباطات اجتماعي آنها به مرور زمان بودند.آنها همچنين يک نشانگر خوني ويژ ه اي را شناسايي کردند که داراي پناسيل پيش بيني اين موضوع است که بيماران داراي بهترين شانس واکنش مثبت به درمان هستند.به گزارش مهر،تيم محققان از موسسه تحقيقاتي کودکان آرکانزاس گروهي متشکل از 48 کودک مبتلا به اوتيسم را بررسي کردند.کودکان به دو گروه متفاوت تقسيم بندي شدند:يک گروه از اين بيماران 12 هفته تحت درمان با دوز بالاي فولينيک اسيد قرار گرفتندو به گروه دوم دارو نما داده شد.محققان دريافتند بهبود در ارتباط کلا مي گروه دريافت کننده فولينيک اسيد در مقايسه با گروه دارو نما به شکل قابل توجهي بيشتر بود.