تازه هاي درماني و تشخيصي در کودکان مبتلا به اوتيسم

بيماران مبتلا به طيف اوتيسم (ASD)دچار مشکلات گسترده اي در برقراري ارتباط اجتماعي و تعاملات اجتماعي با کودکان ديگر و اطرافيان و همراه با اختلالات رفتاري تکراري مي باشند.اين کودکان ممکن است به شکل اوليه و پرايمري مبتلا به اوتيسم باشند و يا ممکن است در زمينه بيماري اوليه ديگري در کنار مشکلات عديده اي که دارند مبتلا به علايم اوتيسم هم باشند.در کودکان مبتلا به اوتيسم علائم اختلالات رفتاري بصورت رفتارهاي تکراري و کليشه اي،وابستگي هاي غير طبيعي به بعضي از اشياء، تکرار حرف يا کلمات (اکولاليا)شايع است.نکته ديگر بيقراري هاي پريوديک و دور ه اي در اين بيماران بسيار گزارش مي شود. نکته قابل توجه آنکه در کودکان مبتلا به اوتيسم اختلالات خواب بسيار شايع است.حتي امروزه به اين نکته توجه شده که اگر از کودکان مبتلا به اوتيسم شرح حال دقيق گرفته شود خانواده ها بر اختلال خواب اين کودکان حتي در دوره نوزادي و ابتداي شير خواري تاکيد دارند يعني زماني که هنوز علائم اوتيستيک ظاهر نشده اختلال خواب وجود داشته است.امروزه معتقد هستند اگر اختلالات خواب در اين کودکان درمان شود بر بهبود اختلال رفتاري آنان بهبود بي قراري و رشد کلامي و حتي رفتارهاي کليشه اي موثر خواهد بود.در مورد وقوع تشنج در کودکان اوتيسيک بايد گفت که تشنج در اين بيماران شايعتر است.صرع و تشنج بطور شايع در کودکان مبتلا به اوتيسم رخ مي دهد. در حدود يک سوم از موارد اوتيسم کودکي ،بيماران مبتلا به صرع در بزرگسالي خواهند بود که تمامي انواع تشنج را بروز خواهند داد.در کودکان مبتلا به اوتيسم ممکن است تا ميزان 50%موارد نوار مغزي غير طبيعي وجود داشته باشد که اين مسئله حتي در بيماراني که علائم باليني تشنج ندارند ديده مي شود.ميزان شيوع صرع در بين کساني که عقب ماندگي ذهني در زمينه بيماري هاي ارثي دارند افزايش قابل ملاحظه نشان مي دهد.همچنين ميزان بروز اپي لپسي در حضور عقب ماندگي ذهني شديد در بيماران مبتلا به اوتيسم بالاي 50%درصد گزارش شده است.در بيماران مبتلا به اوتيسم با عملکرد شناختي طبيعي يا نزديک به طبيعي،خطر ابتلا به صرع کمتر از 10 درصد مي باشد.امروزه متوجه شد ه اند ارتباط معني داري بين پس رفت تکاملي-شناختي در بيماران مبتلا به اوتيسم و صرع همراه نوار مغزي غير طبيعي در اين بيماران وجود دارد.ميزان شيوع صرع ،حتي درمواردي که ايديوپاتيک اوتيسم همراه با ضريب هوشي طبيعي وجود دارد،به طور معني داري بالاتر از ميزان بروز در جمعيت عمومي مي باشد (17-13 در صد)در حاليکه در جمعيت عمومي ميزان صرع 1-2 در صد است. گزارشات جديد بر روي بروز اختلالات تشنجي

تحت باليني يا امواج تشنجي که صرفا در نوار مغز ديده مي شود و بدون تشنج باليني مي باشنددر کودکان مبتلا به اوتيسم ،متمرکز شده و به نتايج مفيدي دست يافته اند.

اين امواج صرعي در بيش از 50 در صد از کودکان مبتلا به اوتيسم مراجعه کننده براي ثبت طولاني مدت نوار مغزبراي تشنج تشخيص داده شده است.در يک مطاله اختلالات تشنجي در نوار مغز هنگام خواب در 61 در صد از کودکان مبتلا به اوتيسم بدون سابقه صرع تشخيص داده شده است.ميزان بروز اختلالات تشنجي در نوار مغز کودک مبتلا به طيف اوتيسم اين نکته بسيار مهمم را مطرح مي نمايد که درمان اين اختلالات تشنجي در نوار مغز اين کودکان مي تواند در عملکرد رفتاري آنان تاثير گذار باشد.استفاده از دارو هاي ضد تشنج براي درمان اين اختلالات صرعي و همينطور براي کنترل اختلال رفتاري آنان توصيه شده است.