عكس كودكان مراجعه كرده به
 مطب پروفسور سلطان زاده
و مالزي

تقدیمی از طرف کودکان 6 ساله به پروفسور سلطان زاده

تقدیمی يكي از کودکان به پروفسور سلطان زادهپروفسور سلطان زاده همراه با كودكان مالزي

 

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان آفریقای جنوبی

 

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان استرالیایی

 

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان کانادایی

مرغابی که 7 فرزندش را مراقبت می نماید

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان لیسبون

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان جزیره فونچال

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان استکهلم

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان استانبولي

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان قبرس - ليماسل

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان روماني  درچائوشسكو-پارلمان بخارست

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان ايتاليا-ميلان

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان ايتاليا-كمو

 

كودكان شوروي در كشور استانبول

 

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان لهستان-ورشو

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان استانبول

 

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان ونکور

 

كودكان ونکور در حال بازی با سگ

كودكان مالزی

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان گرجستانی

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان ژاپن

 

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان هلند - امستردام

 

پروفسور سلطان زاده همراه با کودکان دبی

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان جزایر قناری

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان انکارا

 

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان شیرخوارگاه آمنه

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان (کشتی کروز)

 

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان (یونان)

 

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان (ویتنام)

 

پروفسور سلطان زاده همراه با كودكان دکترلند(تهران)

 

عکس های دوقلوها , سه قلوها