پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با  کنگره پرستاری سلامت نوزادان

22-24 آبان 1398

مرکز همایش های بین المللی رازی

5th Iranian Neonatal Health Congress & Neonatal Nursing Congress

13-15 November 2019

Razi International Convention Center