شناسايي مکانيسم تاثير سرب روي سلول هاي عصبي و تکوين سيستم عصبي کودکان

 

محققين مکانيسم مولکول بالقوه اي را شناسايي کرده اند که از طريق آن سرب موجود در محيط به عنوان يک ماده سمي،ممکن است روي سلول هاي بنيادي عصبي اثر بگذارد و تکوين عصبي کودکان را تحت تاثير قرار دهد.پيش از اين مشخص شده است که سرب اثر ويژه اي روي مراحل اوليه تکوين عصبي دارد ام مکانيسم هاي مولکولي دخيل در آن به خوبي شناخته نشده است.در واقع مطالعات زيادي صورت گرفته است که نشان مي دهد قرار گرفتن در معرض سرب بويژه براي کودکان بسيار خطرناک است و مي تواند عملکردهاي شناختي،زبان و تکوين بخش حرکتي حسي آن ها  را تحت تاثير قرار دهد.هرچند با تمهيدات و قوانيني که دولت ها وضع کرده اند سعي شده است از آلاينده هاي محيطي حاوي سرب کاسته شود اما با اين حال سطح اين ماده سمي در محيط(هوا،آب آشاميدني و...)در برخي کشورها هنوز بسيار بالا است. اما محققين دانشگاه هاروارد براي اولين بار آناليز هاي ژنتيکي آزمايشگاهي را با اطلاعات ژنوميکي بدست آمده از شرکت کنندگان تلفيق کردند و نشان داده اند که قرار گرفتن در معرض سرب مي تواند منجر به استرس اکسيداتيو شود و اين فرآيند نيز به نوبه خود تغييراتي را در رفتار سلولي ايجاد مي کند که مي تواند منجر به مشکلاتي براي سلامتي شود و به نظر مي رسد که اين امر از طريق پروتئين هاي خاصي در سلول هاي بنيادي عصبي صورت مي گيرد.اين سلول هاي بنيادي عصبي در ايجاد ساير سلول هاي مغزي دخيل هستند و هرگونه آسيب به آن ها تکوين سيستم عصبي را با مشکل مواجه مي کند. آن ها دريافت اند که سرب موجود در محيط يک پاسخ استرس اکسيداتيورا در سلول هاي بنيادي عصبي القا مي کند که دو  پروتئينspp1 وNRF2در آن دخيل هستند.مطالعات بيشتر روي نمونه هاي خوني گرفته شده از نوزاداني که در معرض سرب محيطي قرارگرفته بودند نشان داده است که واريته هاي ژنتيکي در SPP1در برخي نمونه ها با تکوين شناختي مربوط به کودکان مرتيط است و مي توان تکوين عصبي آن ها تحت تاثير قرار دهد.