: آمار کل نوزادان بيمارستان فرمانيه تهران از ابتدای تأسيس تاکنون که توسط پروفسور سلطان زاده ويزيت شده اند   
سال

تعداد کل نوزادان

تعداد نوزادانی که توسط پروفسور سلطان زاده ویزیت شده اند

90

341

85

91

663

124

92

660

135

93

690

104

94

783

143

95

1131

152

جمع

4268

743