: آمار کل نوزادان بيمارستان فرمانيه تهران از ابتدای تأسيس تاکنون که توسط پروفسور سلطان زاده ويزيت شده اند   
سال

تعداد کل نوزادان

تعداد نوزادانی که توسط پروفسور سلطان زاده ویزیت شده اند

90

341

85

91

663

124

92

660

135

93

690

104

94

783

143

95

1131

152

96

1002

150

97

963

167

98

626

107

99 502 89
1400 326 53
جمع

7687

1309