مادر عزيز و گرامی

 

گرچه تغذيه خوب و مناسب در تمام دوران زندگی ضامن بقاء و سلامت انسان است اما در برخی از دوره های آسيب پذير زندگی مانند شيرخواری، کودکی، بلوغ، بارداری و شيردهی از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد.

اين جزوه کوچک برای بهبود وضعيت تغذيه شما در دوران بارداری، تهيه شده است زيرا در اين دوره علاوه بر حفظ سلامت خودتان فرزندی را که در رحم داريد نيز بايد مراقبت و تغذيه کنيد.

توجه، مطالعه و عمل کردن به آنچه که در صفحات بعدی  آمده است برای شما و همه خانواده مفيد است در ضمن سعی کنيد اين اطلاعات را به ديگران نيز منتقل کنيد و خودتان هم در هر فرصتی که بدست می آوريد آنرا مجددا مطالعه و از دستورالعمل های ساده آن پيروی کنيد.

اين دستور العمل ها با هر بودجه ای که داريد امکان پذير است و می توانيد تغذيه مناسب و خوبی را در دوران بارداری برای خود فراهم نمائيد.به ياد داشته باشيد که شما برای دو نفر غذا می خوريد نه به اندازه دو نفر.

آنچه که می خوريد هم به سلامت شما و هم به سلامت جنينی که در رحم داريد کمک خواهيد کرد. در حقيقت در تمام دوران بارداری، شما دو نفر در همه چيز با هم شريک هستيد. با هم نفس می کشيد، با هم غذا می خوريد و با هم می نوشيد. پس سعی کنيد از اين فرصت برای ايجاد يک عادت غذايی خوب استفاده کنيد تا ضمن اجتناب از خستگی و فرسودگی خودتان، رشد و تکامل مطلوب فرزند تان نيز تامين شود.

سعی کنيد هر روز از همه گروه های غذايی استفاده کنيد چون استفاده از يک گروه، همه مواد مغذی مورد نياز شما را تامين نمی کند بنابراين در برنامه غذايی روزانه خود هر چهار گروه غذايی را بگنجانيد.

درست است که در دوران بارداری بايد بيشتر غذا بخوريد ولی به اين معنا نيست که به اندازه دو نفر بخوريد بلکه در حدی که احساس گرسنگی شما برطرف شود.

بنابراين علاوه بر سه وعده غذای اصلی، می توانيد در فواصل آن يعنی ساعت 10 صبح و عصر هم بر حسب اشتهای خود از برخی مواد غذايی به عنوان ميان وعده استفاده کنيد.

صفحه قبل