هیجدهمین کنگره اورژانس ها وبیماریهای شایع کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

هیجدهمین کنگره اورژانس ها وبیماریهای شایع کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سالن قایم بیمارستان کودکان مفید از تاریخ ۱-۴ آذر ۱۴۰۱ برگزار گردید سخنرانی پروفسور سلطان زاده به عنوان استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد اخلاق در پزشکی انجام شد

سخنراني پروفسور سلطان زاده در هیجدهمین کنگره اورژانس ها اخلاق پزشكي

 

اشعار دولتخواه در مورد اخلاق پزشکی