تعداد بازدید کنندگان از سایت دکتر سلطان زاده
از تاریخ 24 بهمن ماه 1386

  نفر    

:  583344
 

 

 

Professor of Pediatrics

Shahid Beheshti University of 

the Medical Sciences Tehran Iran

ID from Mayo Clinic

Medical Director of the Infection Disease Control 

committee at Emam Hossain Hospital

Medical council  No  : 5615